UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca PASJONAT (w skrócie STP) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

2.   Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem płatności.

3.     Wstępnego zapisu na zajęcia można dokonać:
– za pośrednictwem strony internetowej: www.pasjonat-taniec.pl wysyłając wypełniony formularz.

4.    Zapisanie się na zajęcia jest jedynie wstępną formą rezerwacji miejsca. Dopiero wniesienie stosownej opłaty wpisowej oraz za zajęcia a także wypełnienie formularza z danymi uczestnika zajęć (ankiety) równoznaczne jest z przypisaniem do określonej grupy. STP zastrzega sobie prawo do uruchomienia zajęć nie wcześniej niż zbierze się grupa min.8 osób, co może skutkować zmianą terminu rozpoczęcia zajęć.
O rozpoczęciu zajęć STP zobowiązuje się poinformować
z wyprzedzeniem – telefonicznie (sms) bądź drogą e-mailową.

5.    Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych.

6.   Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

7.      Szkołę Tańca PASJONAT, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte lub pokazy, o których poinformuje zainteresowanych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, (chyba, że ustalono w danej grupie inaczej) a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.

8.      Uczestnicy
zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u instruktora mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.

9.  Osoby korzystające z kart Benefit, FitProfit mogą korzystać z zajęć za okazaniem dowodu osobistego oraz imiennej karty..

10.  Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.

12.  STP ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W szczególności dotyczy to osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. Pracownicy STP sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą
ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

13.  STP nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).

14. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 14 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności, a następnie dostarczenie bezpośrednio po chorobie zaświadczenia lekarskiego zwalniającego z zajęć ruchowych w okresie niedyspozycji. W przypadku, gdyby STP nie organizował zajęć, na poczet których mogłaby zostać zaliczona opłata wniesiona przez uczestnika (np. z powodu małej liczby uczestników), STP zaliczy niewykorzystaną opłatę na poczet innych zajęć z nim uzgodnionych lub zwróci uczestnikowi stosowną kwotę na zasadach określonych w punkcie 21 niniejszego Regulaminu.

PŁATNOŚCI

15.  Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem
i regulaminem płatności.

16.  STP
prowadzi następujące typy zajęć:
a)      Zajęcia regularne – prowadzone od września do końca czerwca. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym. W przypadku, gdy uczestnik zajęć jest nieobecny na zajęciach przez cały miesiąc z przyczyn innych niż wymienione w paragrafie 14, zobowiązany jest do uregulowania płatności za ten miesiąc ponieważ opłata dotyczy nie tylko kosztów zajęć ale także gwarancji przynależności do określonej grupy tanecznej. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
b)      Zajęcia w formie kursów:
Opłata za te zajęcia następujez góry za cały kurs.
c) Wejścia jednorazowe.
W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, STP nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
d) Zajęcia indywidualne.
W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem.

17.  Wszystkie opłaty znajdujące się w cenniku dotyczą jednej osoby. Pakietu zajęć nie można „rozdzielić” na więcej osób. Istnieje kilka form płatności za zajęcia – za miesiąc, pojedyncze zajęcia, cały kurs. Dokonanie płatności w konkretnej formie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie.

18.  Opłaty w STP wnoszone są w następujących formach:
Za udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry przelewem natychmiastowym lub w formie gotówkowej.
Należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie szkoły, jak wejściówki na imprezy taneczne, turnieje itp. – jedynie w formie gotówkowej.
Obozy – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 
52 1050 1025 1000 0090 9598 1123
Warsztaty taneczne – opłata w gotówce albo przelewem na konto: 
52 1050 1025 1000 0090 9598 1123

19.  Za zajęcia regularne w STP można płacić ( przed rozpoczęciem zajęć) gotówką, przelewem natychmiastowym lub kartą. Możliwe jest przesłanie opłaty przelewem zwykłym na minimum dwa dni przed rozpoczęciem zajęć na konto:
52 1050 1025 1000 0090 9598 1123;
w tym przypadku przelew powinien być opisany imieniem
i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.

20.  STP jest zwolniona z podatku VAT, nie wystawia więc faktur VAT.
Na prośbę kursanta STP może wystawić jedynie rachunki tytułem „za obóz taneczny”, „za warsztaty tańca” lub „za zajęcia taneczne”. Wystawiane one są jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres:
recepcja@pasjonat-sochaczew.pl,
podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do rachunku (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli rachunek jest na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Rachunek jest wysyłany mailem zwrotnym. Jeśli uczestnik życzy sobie odebrać rachunek osobiście, powinien umieścić w mailu informację, że odbierze go w siedzibie STP.

21.  Zwroty dokonywane są gotówką lub przelewem. Osoba, której zwrot przysługuje powinna odebrać go w gotówce osobiście u instruktora lub przesłać numer konta na adres
recepcja@pasjonat-sochaczew.pl.
W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 150 zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy
z instruktorem. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pisemnym oświadczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO

22.  STP nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia w STP uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, STP nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

23.  Za mienie uczestników zajęć STP nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży STP jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować instruktora o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

24.  Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik lub w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.

25.  Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć,
w tym m.in. wody iolejku.

26.  Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

27.  Osoby przebywające na terenie STP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w danym obiekcie, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STP i innych uczestników zajęć.

28. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole.

29.  Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

30.  Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot pieniędzy w sposób opisany w punkcie 21.

31.  W przypadku małej ilości uczestników danego kursu STP ma prawo rozwiązać grupę. STP ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od STP). W takim przypadku STP zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.

32.  W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.

33.  STP ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innego Studio w tej samej miejscowości, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym STP zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach STP zwraca mu niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia.

34.  W sytuacjach losowych STP ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez STP zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona na zasadach określonych w pkt. 22.

35. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego danągrupę.

36.  Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa STP.

RODO

37. Gromadzone przez nas dane. Dane dostarczane nam przez użytkownika / uczestnika zajęć.

38. Użytkownik podaje swoje dane, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych.

39.  Rejestracja
W momencie rozpoczęcia zajęć w Szkole Tańca Pasjonat uczestnik zajęć lub jego rodzic / opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) podaje nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania w celu rejestracji. Uczestnik może także polubić profil szkoły na Facebooku lub
zostać znajomym na profilu szkoły.
Publikowanie i przesyłanie danych
Gromadzimy dane osobowe
uczestnika, gdy ten wypełnia ankietę lub przesyła dane w mailu.

40.  Partnerzy
Otrzymujemy dane osobowe o użytkowniku, gdy ten korzysta z usług naszych partnerów, takich jak Benefit Systems, FitProfit, OK System, itd.

41.  Jak wykorzystujemy dane uczestnika
Wykorzystujemy dane o uczestniku, aby dostarczać, wspierać, dostosowywać i rozwijać nasze usługi (łącznie z reklamami zajęć tanecznych i innych imprez organizowanych przez naszą szkołę) aby stawały się one bardziej atrakcyjne i przydatne dla uczestników.

42.  Komunikacja
Kontaktujemy się z uczestnikiem i umożliwiamy komunikację między uczestnikami zajęć w danej grupie poprzez tworzenie grup tajnych / zamkniętych na profilu szkoły na Facebooku lub poprzez publikację postów, wydarzeń z życia szkoły, transmisji wideo, zdjęć i filmów.
Kontaktujemy się z uczestnikiem przez pocztę e-mail, telefon komórkowy, powiadomienia umieszczane na profilu szkoły na Facebooku, wiadomości wysyłane do skrzynki. Wysyłamy uczestnikowi wiadomości związane z dostępnością naszych usług lub innymi sprawami dotyczącymi usług. Wysyłamy również wiadomości dotyczące tego, jak korzystać z usług oraz wiadomości promocyjne od nas lub naszych partnerów.
Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące komunikacji poprzez wypisanie się z grupy na profilu szkoły na Facebooku, cofnięcie polubienia naszego profilu, usunięcie z grona znajomych lub wycofanie wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres mailowy szkoły.

43.  Ankiety
Uczestnik nie ma obowiązku wypełniania ankiety i sam decyduje, które informacje chce podać.

44.  Informacje zbiorcze
Wykorzystujemy dane, aby generować informacje zbiorcze.
Możemy wykorzystać dane uczestnika, aby generować informacje zbiorcze, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane, aby generować statystyki o naszych uczestnikach.

45.  Bezpieczeństwo i dochodzenia
Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i na potrzeby dochodzeń.
Wykorzystujemy dane uczestnika, jeśli uznamy, że z powodów bezpieczeństwa należy zbadać prawdopodobne oszustwo lub inne naruszenie naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki ochrony prywatności lub próbę wyrządzenia szkód naszym uczestnikom zajęć.

46.  Nasze Usługi
Wszystkie dane zamieszczone przez uczestnika na profilu naszej szkoły na Facebooku i wszystkie o publikowane treści oraz akcje społecznościowe (np. polecenia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które podejmuje uczestnik w naszych Usługach, będą widoczne dla innych osób.

47.  Profil
Profil uczestnika na naszym profilu w Facebooku jest widoczny dla wszystkich innych użytkowników i klientów naszych usług zgodnie z ustawieniami użytkownika na profilu i stopnia powiązania z wyświetlającym uczestnikiem i może być widoczny dla innych na oraz
poza naszymi Usługami (np. dla odwiedzających nasz profil lub użytkowników wyszukiwarek internetowych stron trzecich).

48.  Publikacje, polecenia, obserwacje, komentarze, wiadomości
Profil naszej szkoły na Facebooku pozwala na wyświetlanie i udostępnianie informacji, również poprzez publikacje, polecenia, obserwacje i komentarze.
Gdy użytkownik udostępnia treści publicznie (np. aktualizację, zdjęcie, wideo lub artykuł), mogą być one wyświetlane przez wszystkich i udostępniane wszędzie (zgodnie z ustawieniami użytkownika). Uczestnicy, odwiedzający i inni mogą znaleźć i zobaczyć treści udostępnione publicznie przez użytkownika, łącznie z jego imieniem i nazwiskiem (oraz zdjęciem, jeśli zostało dodane).
Publikacje w grupie są widoczne dla pozostałych członków grupy. Informacja o członkostwie użytkownika w grupach jest widoczna dla pozostałych członków grupy.
Gdy użytkownik poleca, ponownie udostępnia lub komentuje treści innych (łącznie z reklamami), pozostali użytkownicy mogą zobaczyć te „akcje społecznościowe” i powiązać je z użytkownikiem (np. z imieniem, nazwiskiem lub zdjęciem profilowym użytkownika, jeśli takie zostało przesłane).

49.  Dostawcy Usług
Dostarczając nasze Usługi, możemy korzystać z pomocy stron trzecich.
Korzystamy z pomocy stron trzecich, aby dostarczać nasze Usługi (np. księgowość). W uzasadnionych przypadkach te strony trzecie mają dostęp do informacji użytkownika w celu wykonania powyższych funkcji w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i niekorzystania z nich w innych celach.

50.  Ujawnienie informacji w świetle prawa
Może być konieczne udostępnienie danych uczestnika, gdy uważamy, że jest to wymagane przez prawo, lub aby chronić prawa i bezpieczeństwo uczestnika i nasze.
Może być konieczne ujawnienie informacji uczestnika w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, lub w przypadku gdy w dobrej wierze uważamy, że jest konieczne w celu (1) śledztwa, zapobiegnięcia lub podjęcia działań dotyczących zawieszonej lub rzeczywistej działalności nielegalnej lub w celu udzielenia pomocy organom ścigania;  (2) prowadzenia śledztwa i własnej obrony przed
wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich; (3) ochrony bezpieczeństwa. Będziemy powiadamiać uczestników o żądaniach prawnych dotyczących ich danych osobowych, gdy uznamy to za stosowne, jeśli nie jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy albo w sytuacjach kryzysowych. Możemy kwestionować takie żądania w przypadku, gdy uznamy, że żądania te są zbyt szerokie, niejasne lub gdy brakuje odpowiednich uprawnień, ale nie zobowiązujemy się kwestionować każdego żądania.

51.  Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych
Mamy podstawy prawne, aby gromadzić i wykorzystywać dane o uczestniku.
W każdej chwili użytkownik może wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy szkoły lub poprzez opuszczenie grupy, cofnięcie polubienia lub usunięcie z grona znajomych na profilu szkoły na Facebooku.

SPRAWY OGÓLNE

52. Uczestnik zajęć STP wyraża nieodpłatną zgodę na rejestrację, wykorzystanie, publikację i emisję swojego wizerunku w dowolnych mediach na potrzeby promocji Szkoły Tańca PASJONAT w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez STP i jego patronów a także imprez tanecznych, w których brał udział jako reprezentant STP. Zgoda ta jest wyrażana na zawsze i bezwarunkowo.

53.  Uczestnik zajęć STP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STP w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

54.  Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.

55.  W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STP na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STP. W takiej sytuacji osoba zainteresowanapowinna skontaktować się z kierownictwem.

56.  STP zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

57.  Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo STP.

 

Udostępnij