REGULAMIN ZAJĘĆ - UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH - PŁATNOŚCI

REGULAMIN

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez firmę Pasjonat Rafał Karbowiak ul. Trojanowska 72, 96-500 Sochaczew, NIP: 5262398710, REGON: 140141692 zwaną dalej Szkoła Tańca PASJONAT (w skrócie STP) jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i Regulaminem płatności.
 3. Wstępnego zapisu na zajęcia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.pasjonat-taniec.pl wysyłając wypełniony formularz.
 4. Zapisanie się na zajęcia jest jedynie wstępną formą rezerwacji miejsca. W przypadku zajęć dla dorosłych, konieczne jest wypełnienie ankiety osobowej przy rejestracji na stronie www.pasjonat-taniec.pl. W przypadku dzieci i młodzieży chcących brać udział w zajęciach regularnych, rodzic lub opiekun prawny podpisuje umowę z STP na świadczenie usługi nauki tańca na czas określony. Dopiero dopełnienie tych formalności jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w zajęciach. STP zastrzega sobie prawo do uruchomienia zajęć nie wcześniej niż zbierze się grupa min.8 osób, co może skutkować zmianą terminu rozpoczęcia zajęć. O rozpoczęciu zajęć STP zobowiązuje się poinformować z 2 dniowym wyprzedzeniem – telefonicznie (sms) bądź drogą e-mailową.
 5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2 Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych (3-4 latków), gdzie jeśli to konieczne, za zgodą i w porozumieniu z instruktorem, rodzic może wejść na salę podczas prowadzonych zajęć.
 6. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 7. Szkołę Tańca PASJONAT, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte lub pokazy, o których poinformuje zainteresowanych z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, (chyba, że ustalono w danej grupie inaczej) a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.
 8. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności u instruktora mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora ale nie uczestniczą w zajęciach.
 9. Osoby korzystające z kart naszych Partnerów, m.in. OK. System, FitProfit mogą korzystać z zajęć za okazaniem dowodu osobistego oraz po dokonaniu rejestracji wejścia według zasad i regulaminów Partnerów. Korzystanie z kart Partnerów nie zwalnia Uczestnika z obowiązku rejestracji na stronie pasjonat-taniec.pl, poprzez dostępny formularz rejestracyjny.
 10. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.
 11. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo nie wpuszczać na salę osób spóźniających się.
 12. STP ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W szczególności dotyczy to osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. Pracownicy STP sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 1. STP nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był obecny, a nie wynikało to z winy STP.
 2. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum 14 dni) uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest pisemne poinformowanie instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności. Maksymalna kwota odliczenia to 50% opłaty miesięcznej w przypadku nieobecności przez cały miesiąc rozliczeniowy lub 25% opłaty miesięcznej w przypadku nieobecności przez 14 dni bez przerwy. W każdym inny przypadku odliczenie nie przysługuje.

PŁATNOŚCI

 1. Uczestnikami zajęć organizowanych przez STP mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem i regulaminem płatności.
 2. STP prowadzi następujące typy zajęć:
  a) Zajęcia regularne– prowadzone od września do czerwca. Opłata za nie następuje z góry w systemie miesięcznym, najdalej do 10 dnia danego miesiąca rozliczeniowego. Opłata za zajęcia jest stała, niezależnie od liczby zajęć w danym miesiącu.
  b) Zajęcia w formie kursów – opłata za te zajęcia następuje z góry za cały kurs.
  c) Wejścia jednorazowe. W przypadku wykupienia jednorazowej wejściówki na zajęcia, STP nie gwarantuje wolnych miejsc na kolejnych zajęciach. Pierwszeństwo uczestnictwa na zajęciach mają osoby, które uiściły pełną opłatę za dany okres.
  d) Lekcje indywidualne. W przypadku tych zajęć termin i czas ich trwania ustalany jest indywidualnie z instruktorem
  I) W lekcjach indywidualnych mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w momencie zapisu.
  II) Wykupując lekcję indywidualną Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania nauki. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.
  III) Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce lub telefonicznie pod jej numerem telefonu.
  IV) Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sal.
  V) Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście w STP. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
      VI) STP nie prowadzi rezerwacji sal na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.
  VII) Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie STP zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, STP zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie.
  VIII) W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie.
  IX) Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
  X) W szczególnych przypadkach za zgodą Klientów, kilkoro Uczestników może brać udział jednocześnie w lekcji prowadzonej przez jednego Instruktora.
  XI) Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.
 1. Opłaty w STP wnoszone są w następujących formach:
  Zajęcia regularne, kursy– przelewem lub kartą płatniczą
  Lekcje indywidualne – gotówką, przelewem (z góry) lub kartą płatniczą
  Obozy– opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 52 1050 1025 1000 0090 9598 1123
  Warsztaty taneczne – opłata w gotówce albo przelewem na konto: 52 1050 1025 1000 0090 9598 1123
 2. Za zajęcia regularne w STP można płacić ( przed rozpoczęciem zajęć) gotówką, przelewem natychmiastowym lub kartą. Możliwe jest przesłanie opłaty przelewem zwykłym na minimum dwa dni przed rozpoczęciem zajęć na konto: 52 1050 1025 1000 0090 9598 1123; w tym przypadku przelew powinien być opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika, nazwą grupy i okresem, którego dotyczy.
 3. STP jest zwolniona z podatku VAT, nie wystawia więc faktur VAT.
  Na prośbę kursanta STP może wystawić jedynie rachunki tytułem „za obóz taneczny”, „za warsztaty tańca” lub „za zajęcia taneczne”. Wystawiane one są jedynie w miesiącu dokonania opłaty. Osoba zainteresowana powinna wysłać maila na adres: recepcja@pasjonat-sochaczew.pl, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do rachunku (wraz z numerem NIP i REGON, jeśli rachunek jest na firmę) oraz jakich zajęć dotyczy. Rachunek jest wysyłany mailem zwrotnym. Jeśli uczestnik życzy sobie odebrać rachunek osobiście, powinien umieścić w mailu informację, że odbierze go w siedzibie STP.
 4. a) Zwroty dokonywane są przelewem – taką drogą jaką opłata została uregulowana. W przypadku wpłat poprzez system płatności błyskawicznych Przelewy24 zwrot nastąpi przez ten system. Przy płatnościach dokonanych bezpośrednio na konto Szkoły Tańca Pasjonat, zwrot zostanie dokonany przez to konto. W szczególnych przypadkach, osoba, której zwrot przysługuje powinna przesłać numer konta na adres kontakt@pasjonat-taniec.pl.
  Zwrot dokonywany jest przez STP na wskazane konto najszybciej jak będzie to możliwe i nie dłużej niż 30 dni od otrzymania informacji z numerem konta do wykonania zwrotu.
  b) Odstąpienie od umowy. Uczestnicy zajęć regularnych mogą odstąpić od umowy w każdym momencie zgodnie z zasadami płatności podanymi w umowie świadczenia usług – nauka tańca (pkt. 10.1 i 10.2). Uczestnicy zajęć okresowych (np. kursy tańca), mogą odstąpić od umowy w każdym momencie. W przypadku odstąpienia od umowy w dniu rozpoczęcia kursu, opłata wpisowa nie będzie zwracana. W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie trwania kursu, zwrotowi podlega kwota wpłacona za kurs przez uczestnika, minus opłata za zajęcia które zostały zrealizowane do momentu odstąpienia od umowy (rezygnacja pisemna), przy czym opłata za zrealizowane zajęcia naliczana jest jak za wejście jednorazowe.

REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez STP nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub Umową.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane personalne reklamującego,
  b) temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację,
  d) podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową na adres kontakt@pasjonat-taniec.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.
 4. STP udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

                       STP może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:

 1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
 2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Klienta. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
 3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
 4. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 5. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, placówka może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 6. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania STP poinformuje niezwłocznie reklamującego.

BEZPIECZEŃSTWO

                    25. STP nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia w STP uczestnik jest świadom                                           własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, STP nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć.

 1. Za mienie uczestników zajęć STP nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży STP jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować instruktora o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 2. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik lub w przypadku nieletnich ich prawny opiekun.
 3. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
 4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 5. Osoby przebywające na terenie STP zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących w danym obiekcie, w którym odbywają się zajęcia oraz zachowania czystości, poszanowania mienia STP i innych uczestników zajęć.
 6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Szkole.
 7. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

                     33. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a osoby, które                                 za nią zapłaciły, ale nie dostały się do niej, mogą przekazać wpłaconą kwotę na poczet zajęć innej grupy lub otrzymają zwrot                                           pieniędzy w sposób opisany w punkcie 20.

 1. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu STP ma prawo rozwiązać grupę. STP ma także prawo zawiesić zajęcia z powodu braku instruktora (przyczyny niezależne od STP). W takim przypadku STP zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w zajęciach innej grupy.
 2. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
 3. STP ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innego Studio w tej samej miejscowości, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym STP zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach STP zwraca lub rekompensuje uczestnikowi niewykorzystaną kwotę za dane zajęcia.
 4. W sytuacjach losowych STP ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez STP zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona na zasadach określonych w pkt. 20.
 5. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę.
 6. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody kierownictwa STP.

RODO

                     40. Gromadzone przez nas dane. Dane dostarczane nam przez użytkownika / uczestnika zajęć.

 1. Użytkownik podaje swoje dane, aby zostać uczestnikiem zajęć tanecznych.
 2. Rejestracja
  W momencie rozpoczęcia zajęć w Szkole Tańca Pasjonat uczestnik zajęć lub jego rodzic / opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich) podaje nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania w celu rejestracji. Uczestnik może także polubić profil szkoły na Facebooku lub zostać znajomym na profilu szkoły. Publikowanie i przesyłanie danych oraz Gromadzimy dane osobowe uczestnika, gdy ten wypełnia ankietę lub przesyła dane w mailu.
 3. Partnerzy
  Otrzymujemy dane osobowe o użytkowniku, gdy ten korzysta z usług naszych partnerów, takich jak Benefit Systems, FitProfit, OK System, itd.
 4. Jak wykorzystujemy dane uczestnika
  Wykorzystujemy dane o uczestniku, aby dostarczać, wspierać, dostosowywać i rozwijać nasze usługi (łącznie z reklamami zajęć tanecznych i innych imprez organizowanych przez naszą szkołę) aby stawały się one bardziej atrakcyjne i przydatne dla uczestników.
 5. Komunikacja
  Kontaktujemy się z uczestnikiem i umożliwiamy komunikację między uczestnikami zajęć w danej grupie poprzez tworzenie grup tajnych / zamkniętych na profilu szkoły na Facebooku lub poprzez publikację postów, wydarzeń z życia szkoły, transmisji wideo, zdjęć i filmów.
  Kontaktujemy się z uczestnikiem przez pocztę e-mail, telefon komórkowy, powiadomienia umieszczane na profilu szkoły na Facebooku, wiadomości wysyłane do skrzynki. Wysyłamy uczestnikowi wiadomości związane z dostępnością naszych usług lub innymi sprawami dotyczącymi usług. Wysyłamy również wiadomości dotyczące tego, jak korzystać z usług oraz wiadomości promocyjne od nas lub naszych partnerów.
  Uczestnik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia dotyczące komunikacji poprzez wypisanie się z grupy na profilu szkoły na Facebooku, cofnięcie polubienia naszego profilu, usunięcie z grona znajomych lub wycofanie wcześniej wyrażonej zgody poprzez przesłanie informacji na adres mailowy administratora danych admin@pasjonat-taniec.pl
 6. Informacje zbiorcze
  Wykorzystujemy dane, aby generować informacje zbiorcze.
  Możemy wykorzystać dane uczestnika, aby generować informacje zbiorcze, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane, aby generować statystyki o naszych uczestnikach.
 7. Bezpieczeństwo i dochodzenia
  Wykorzystujemy dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i na potrzeby dochodzeń.
  Wykorzystujemy dane uczestnika, jeśli uznamy, że z powodów bezpieczeństwa należy zbadać prawdopodobne oszustwo lub inne naruszenie naszego Regulaminu lub niniejszej Polityki ochrony prywatności lub próbę wyrządzenia szkód naszym uczestnikom zajęć.
 8. Nasze Usługi
  Wszystkie dane zamieszczone przez uczestnika na profilu naszej szkoły na Facebooku i wszystkie o publikowane treści oraz akcje społecznościowe (np. polecenia, obserwacje, komentarze, udostępnienia), które podejmuje uczestnik w naszych Usługach, będą widoczne dla innych osób.
 9. Profil
  Profil uczestnika na naszym profilu w Facebooku jest widoczny dla wszystkich innych użytkowników i klientów naszych usług zgodnie z ustawieniami użytkownika na profilu i stopnia powiązania z wyświetlającym uczestnikiem i może być widoczny dla innych na oraz
  poza naszymi Usługami (np. dla odwiedzających nasz profil lub użytkowników wyszukiwarek internetowych stron trzecich).
 10. Publikacje, polecenia, obserwacje, komentarze, wiadomości Profil naszej szkoły na Facebooku pozwala na wyświetlanie i udostępnianie informacji, również poprzez publikacje, polecenia, obserwacje i komentarze.
  Gdy użytkownik udostępniatreści publicznie (np. aktualizację, zdjęcie, wideo lub artykuł), mogą być one wyświetlane przez wszystkich i udostępniane wszędzie (zgodnie z ustawieniami użytkownika). Uczestnicy, odwiedzający i inni mogą znaleźć i zobaczyć treści udostępnione publicznie przez użytkownika, łącznie z jego imieniem i nazwiskiem (oraz zdjęciem, jeśli zostało dodane).
  Publikacje w grupie są widoczne dla pozostałych członków grupy. Informacja o członkostwie użytkownika w grupach jest widoczna dla pozostałych członków grupy.
  Gdy użytkownik poleca, ponownie udostępnia lub komentuje treści innych (łącznie z reklamami), pozostali użytkownicy mogą zobaczyć te „akcje społecznościowe” i powiązać je z użytkownikiem (np. z imieniem, nazwiskiem lub zdjęciem profilowym użytkownika, jeśli takie zostało przesłane).
 11. Dostawcy Usług
  Dostarczając nasze Usługi, możemy korzystać z pomocy stron trzecich.
  Korzystamy z pomocy stron trzecich, aby dostarczać nasze Usługi (np. księgowość). W uzasadnionych przypadkach te strony trzecie mają dostęp do informacji użytkownika w celu wykonania powyższych funkcji w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i niekorzystania z nich w innych celach.
 12. Ujawnienie informacji w świetle prawa
  Może być konieczne udostępnienie danych uczestnika, gdy uważamy, że jest to wymagane przez prawo, lub aby chronić prawa i bezpieczeństwo uczestnika i nasze.
  Może być konieczne ujawnienie informacji uczestnika w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej, lub w przypadku gdy w dobrej wierze uważamy, że jest konieczne w celu (1) śledztwa, zapobiegnięcia lub podjęcia działań dotyczących zawieszonej lub rzeczywistej działalności nielegalnej lub w celu udzielenia pomocy organom ścigania;  (2) prowadzenia śledztwa i własnej obrony przed
  wszelkimi roszczeniami lub zarzutami stron trzecich; (3) ochrony bezpieczeństwa. Będziemy powiadamiać uczestników o żądaniach prawnych dotyczących ich danych osobowych, gdy uznamy to za stosowne, jeśli nie jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy albo w sytuacjach kryzysowych. Możemy kwestionować takie żądania w przypadku, gdy uznamy, że żądania te są zbyt szerokie, niejasne lub gdy brakuje odpowiednich uprawnień, ale nie zobowiązujemy się kwestionować każdego żądania.
 13. Podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych
  Mamy podstawy prawne, aby gromadzić i wykorzystywać dane o uczestniku.
  W każdej chwili użytkownik może wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez przesłanie informacji na adres mailowy szkoły lub poprzez opuszczenie grupy, cofnięcie polubienia lub usunięcie z grona znajomych na profilu szkoły na Facebooku.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez STP i jego sponsorów.
 2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy placówki.
 3. Zgoda, o której mowa obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności osoby prowadzącej, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
  a) utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie,
  b) zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych,
  c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
  d) rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  e) STP i osoba prowadząca ją prowadząca zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie placówce lub jej partnerom, którzy przekazali określone materiały do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez placówkę i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody placówki wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w punkcie 57.

SPRAWY OGÓLNE

                     59. Uczestnik zajęć STP wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez STP oraz podmioty współpracujące i Partnerów w                               celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr                               101 poz. 926.

 1. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu STP mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.
 2. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika lecz przez niego niezawinionych a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z STP na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu STP. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z kierownictwem.
 3. STP zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez kierownictwo STP.

Załącznik

Wypowiedzenie umowy – pobierz

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial